Dabang Delhi Kabaddi Club announces Shiv-Naresh as the Kit Partner